Docker: zbieranie logów z kontenerów do Logstash

Problem

Mamy wiele kontenerów działających na jednej/wielu maszynach i chcemy zbierać logi ze wszystkich do Logstash-a (część Elastic Stack, dawniej ELK).

Możliwe rozwiązania

Jest kilka możliwości, jak “zawsze” wybieramy tą która najlepiej spełnia nasze potrzeby.

Większość jest opisana w Top 5 Docker logging methods to fit your container deployment strategy:

 • Aplikacja wysyła logi prosto to serwisu zbierającego (u nas Logstash)
 • Zapisujemy logi do wolumenów Docker-a
 • Korzystamy z Docker-owego drivera logów
 • Dedykowany kontener zbierający logi, jeden na całą maszynę
 • Podejście Sidecar, każdy kontener ma swój, dedykowany kontener zbierający logi

Nie będę się tutaj rozpisywał o każdej z nich. Są dobrze opisane pod powyższym linkiem.

Jest jeden problem z każdym z tych rozwiązań: nie ma obsługi wielolinijkowych (“multiline”) logów ponieważ Docker każdą linijkę traktuje jako oddzielny log. Niestery nie zapowiada się żeby to naprawili: log driver should support multiline #22920.

Dedykowany kontener zbierający logi

Opiszę tą która według mnie jest najbardziej przyjazna dla użytkownika końcowego i wymaga stosunkowo mało konfiguracji.

Będziemy potrzebowali dwie rzeczy:

 1. Wszystkie serwisy w kontenerach są skonfigurowane do wysyłania logów na STDOUT i STDERR
 2. Jeden dodatkowy kontener zawierający dostosowany do nas Logspout

Konfiguracja pierwszego punktu jest zależna od serwisu który działa w kontenerze i każdy będzie musiał sam to przygotować.

Logspout

Jest to program przekazujący logi z kontenerów Docker-a w wybrane przez nas miejsce. Sam też jest przystosowany do działania w kontenerze. Ma możliwość rozszerzania funkcjonalności z czego skorzystamy przy routownaiu logów do Logstash-a.

W momencie kiedy Logspout zostanie włączony łączy się on z Docker-em na maszynie, pobiera informacje o wszystkich uruchomionych kontenerach i łączy się z nimi pobierając wszystkie logi z STDOUT oraz STDERR. Następnie wysyła je do skonfigurowanego miejsca docelowego.

Żeby współdziałał on z Logstash-em musimy skompilować go razem z modułem logspout-logstash.

W tym celu w folderze gdzie będziemy trzymać pliki dla naszego kontenera musimy stworzyć trzy pliki potrzebna nam do zbudowania Logspout-a z potrzebnym modułem.

Można je skopiować z folderu https://github.com/gliderlabs/logspout/tree/master/custom lub wykorzystać poniższe przykłady:

build.sh

#!/bin/sh

# DO NOT REMOVE, file used by Logspout build process

apk add --update go build-base git mercurial ca-certificates
mkdir -p /go/src/github.com/gliderlabs
cp -r /src /go/src/github.com/gliderlabs/logspout
cd /go/src/github.com/gliderlabs/logspout || exit
export GOPATH=/go
go get -v
go build -ldflags "-X main.Version=$1" -o /bin/logspout
apk del go git mercurial build-base
rm -rf /go /var/cache/apk/* /root/.glide

modules.go

// DO NOT REMOVE, file used by Logspout build process

package main

import (
	_ "github.com/gliderlabs/logspout/transports/tcp"
	_ "github.com/gliderlabs/logspout/transports/udp"
	_ "github.com/looplab/logspout-logstash"
)

I najważniejszy dla nas Dockerfile

FROM gliderlabs/logspout:master

ENV ROUTE_URIS=logstash+tcp://127.0.0.1:5610

RUN apk add --no-cache tini

ENTRYPOINT ["/sbin/tini", "--"]
CMD ["/bin/logspout"]

Do plików build.sh oraz modules.go nie odnosimy się bezpośrednio w naszym Dockerfile. Są one wykorzystywane już przez sam proces budowania Lobspout-a dzięki dyrektywie Docker-a ONBUILD w https://github.com/gliderlabs/logspout/blob/master/Dockerfile#L9-L11.

Ustawiamy zmienną środowiskową ROUTE_URIS która wskazuje gdzie znajduje się Logstash oraz po jakim protokole chcemy się z nim łączyć. Ma ona format ROUTE_URIS=logstash://host:port i domyślnie wysyła logi za pomocą UDP. W tym przypadku skonfigurowałem połącznie po TCP.

Logstash

Musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować Logstash-a żeby czekał na logi na odpowiednim porcie.

W pliku konfiguracyjnym ustawiamy input w następujący sposób:

input {
 udp {
  port => 5610
  codec => json
 }
 tcp {
  port => 5610
  codec => json
 }
}

Wszystkie logi zawierają teraz dane z jakiego kontenera zostały zebrane:

"docker": {
  "hostname": "866e2ca94f5f",
  "id": "866e2ca94f5fe11d57add5a78232c53dfb6187f04f6e150ec15f0ae1e1737731",
  "image": "centos:7",
  "name": "/ecstatic_murdock"
}

Możemy dodatkowo opisać kontenery dodatkowymi danymi za pomocą zmiennych środowiskowych np. tagami za pomocą LOGSTASH_TAGS="docker,produkcja" albo polami Logstash-a przy użyciu LOGSTASH_FIELDS="service=mysql". Dokładniejszy opis opcji konfiguracyjnych można przeczytać na stronie modułu: Available configuration options.

Jeśli chcemy możemy ustawić filtr który zmienia nam dane o kontenerze Docker-a oraz dodatkowe tagi (np. service) na dane w dimensions:

filter {
  ruby {
    code => '
      event["dimensions"] = []
      event["docker"].each do |key, value|
       unless event["docker"][key].nil?
        event["dimensions"].push([key, value].to_s)
       end
      end
      if event.to_hash.has_key?("service")
       event["dimensions"].push(["service", event["service"]].to_s)
      end
    '
  }
  mutate {
    remove_field => ["docker"]
  }
}

Na koniec dobrym pomysłem jeszcze będzie wykluczenie kontenera Logspout oraz samego Logstash-a ze zbierania logów żeby nie doszło do zapętlenia. Zrobimy to używając zmiennej środowiskowej LOGSPOUT=ignore dla każdego z kontenerów, więcej info: Ignoring specific containers.

Zakończenie

Jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane logi powinny zacząć spływać do Elasticsearch-a oraz być widoczne w Kibanie.

[ELK]: Elasticsearch Logstash Kibana

comments powered by Disqus